قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی۹۲

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی92
شرکت در کارگاه ایمنی برق به عنوان پیش نیاز آزمایشگاه مدارالکتریکی و آزمایشگاه طراحی دیجیتال2 برای کلیه دانشجویان کارشناسی مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر الزامی می باشد. دانشجویان کارشناسی ورودی92 لازم است از طریق وب سایت دانشکده(esw.iut.ac.ir) تا تاریخ 25 شهریورماه نسبت به ثبت نام در این کارگاه اقدام نمایند و در تاریخ 27شهریورماه در کارگاه مزبور شرکت نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم شرکت در کارگاه ایمنی آزمایشگاه مدارالکتریکی و آزمایشگاه طراحی دیجیتال2 از برنامه درسی ایشان حذف خواهد شد.

تحت نظارت وف ایرانی